سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن قاسمی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،
محمدرضا انصاری –

چکیده:

در این مقاله، دینامیک سیستم ترکیبی سازه و سیال داخلی در سیستم های میراکننده سیالی ۱TLD)به صورت دوبعدی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا یک مخزن صلب حاوی سیال با هندسه دلخواه برروی یک سازه الاستیک با شکل و خواص دلخواه در نظر گرفته شده و معادلات کلی حاکم بر سیال تراکم ناپذیر و سازه الاستیک بررسی شده است. معادلات حاکم بر سیال با استفاده از روش کاهش مرتب هی جریان پتانسیلبر پایه روش اجزای مرزی شبی هسازی شده و برای شبی هسازی دینامیک سازه از روش مودال بر پایه الگوی اجزای محدود استفاده شده است. در نهایت با به دست آوردن معادلات ترکیبی، تحلیل ویژه انجام شده و بسامد ها و شکل مودهای سیستم ترکیبی سازه و سیال محاسبه شده است.