سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهشید بهادری – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمد چیذری – استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
خلیل کلانتری – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق تحلیل موانع اجرایی طرح توسعه مشارکتی فناوری (PTD) از دیدگاه کارشناسان اجراکننده این طرح در شهرستان الشتر استان لرستان می باشد. طرح تحقیقاتی توسعه مشارکتی فناوری یکی از زیر بخش های طرح غلبه بر مقاومت معیشتی در حوزه های بالادست رودخانه کرخه (CP) بود که با همکاری کارشناسان مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد و شهرستان الشتر در همکاری با کارشناسان بین المللی مرکز تحقیقات مناطق خشک و نیمه خشک جهان (ICARDA) به اجرا در آمد. تحقیق حاضر به روش پیمایشی انجام شد، جامعه آماری این تحقیق شامل ۴۱ نفر از کارشناسان اجراکننده این طرح بود که از طریق سرشماری انتخاب شدند و در نهایت ۳۵ پرسشنامه جمع آوری شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق جمع آوری گردید که روائی ظاهر و محتوای آن توسط جمعی از اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و تربیت مدرس بررسی شد و پایایی آن ۹۴/۰ به دست آمد. نتایج و یافته ها نشان دادند که متغیر ها در بخش اجراکنندگان شامل: شش عامل ساختاری، آموزشی- فنی، ضعف نظام ارزشیابی، انگیزشی، نگرشی و عدم دسترسی یکسان به فرصت های آموزشی می باشند که در مجموع ۹۹/۸۱ درصد واریانس کل را تبیین نمودند