سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن رضائی – کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
فریدون رادمنش – استادیار دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید شکری – کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا زمانی احمدمحمودی – کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خشکسالی یکی از وقایع محیطی و بخش جدایی ناپذیر نوسانات اقلیمی است. این پدیده شرایطی از کمبود بارندگی و افزایش دماست، که در هر وضعیت اقلیمی ممکن است رخ دهد. در این مقاله وضعیت خشکسالی در استانخوزستان با استفاده از منحنی های شد – ت مدت- فراوانی و شاخص درصد از نرمال بارش مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور منتخبی از داده های بارش ماهانه ایستگاههای مبناء وزارت نیرو در کل استان خوزستان در یک دوره آماری۱۳۴۸ )مورد بررسی قرار گرفت که پس از طی مراحل همگنی(ران تست) و آزمون و تکمیل نواقص_ – ۴۰ ساله( ۱۳۸۸داده ها، مقادیر شدت خشکسالی با استفاده از شاخص درصد از نرمال بارش محاسبه و دوره بازگشتهای ۱۰۰،۴۰،۲۰،۱۰،۵ ساله آن در تمام نقاط شبکه استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزار سورفر پهنه بندی منطقه از نظر شدت خشکسالی با دوره بازگشتهای مختلف انجام شد. در نهایت به منظور داشتن ایده ای کلی از سه ویژگی شدت، مدت و دوره بازگشت خشکسالی در منطقه، مقادیر شدت خشکسالی با هر دوره بازگشت برای تداوم های مختلف استخراج گردید. آنالیز نقشه های هم شدت خشکسالی نشان داد که هرچه دوره بازگشت خشکسالی افزایش می یابد شدت خشکسالی نیز زیادتر می شود. همچنین بررسی منحنی های شدت- مدت- دوره بازگشت نشان داد با افزایش تداوم، شدت خشکسالی با دوره بازگشتهای مختلف به سمت یک عدد ثابت میل می کند.