سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیررضا دستگردی – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی
فرزانه سیمیاری – کارشناس ارشد شیمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین صدقی – استاددانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور کنترل و مهار سیلاب اطلاع از حجم و دبی اوج سیلاب به عنوان مهمترین پارامترهای معرف سیلاب از اهمیت خاصی برخوردار هستند برای تخمین سیلاب بخصوص در حوضه های دارای طول دوره آماری کوتاه مدت برقراری رابطه ای منطقه ای بین خصوصیات فیزیوگرافی و دبی اوج سیلاب در سطح گسترده ای متداول است حوضه کارون با مساحتی معادل ۶۰۰۰۰ کیلومتر مربع یکی از بزرگترین حوضه های آبخیز کشور می باشد دراین تحقیق بخش علیای حوضه ابریز کارون با سطحی معادل ۲۴۰۰۰ کیلومتر مربع تا خروجی پل شالو بدلیل نقایص موجود در آمار درازمدت و ناهماهنگی در طول دوره آماری مورد آنالیز منطقه ای قرارگرفته تا به کمک روابط حاصله بتوان دبی اوج سیلاب با دوره بازگشتهای مختلف را برای نقاط مختلف آن تخمین زد دراین راستا از ۳۵ ایستگاه هیدرومتری موجوددر حوضه بالا دست کارون ۱۵ ایستگاه انتخاب گردید سپس آمار دبی اوج لحظه ای ۱۵ ایستگاه برای ۱۸ سال به کمک روش تفاضل و نسبتها تکمیل و تطویل شد و به کمک نرم افزار SMADA توزیع های مختلف آماری نرمال، پیرسون، گمبل برداده ها برازش داده شد.