سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ثوره رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
بهنام رحیمی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بیوتیت مسکویت لوکوگرانیت و پگماتیت خواجه مرادگستره ترین توده نفوذی درمجموعه گرانیتوئید های مشهد می باشد کهدرجنوب شرق مشهد میان طولهای جغرافیایی ۵۹درجه و ۳۲دقیقه شرقی و ۵۹درجه و ۴۱دقیقه شرقی و عرضهای جغرافیایی شمالی و شمالی قرارگرفته است باتولیت مذکور توده ای با روند شمال باختری جنوب خاوری است که دربازمانده نهشته های پالئوتتیس درکوه های بینالود نفوذکرده است دسته جات متعدد شکستگیهای سیستماتیک دراین توده در۴ دسته جای می گیرند روند N10تاN40 و روند N320تاN350 روند N350 تا N40 و روند N65 تا N115 تمامی این دسته های شکستگی ویژگیهای گسل ها را نشان میدهد و زون های تخریب Damage zone درپایانه Tip damage zone و مناطق اتصالی پاره های گسلی (Linking damage zone دیده میشود مطالعه ویژگیهای کینماتیکی و دینامیکی این شکستگی ها بیانگر عملکرد یک سیستم گسلی راستگرد دراین ناحیه می باشد.