سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحسین هاشمی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
یوسف رنجکش – مدیرامور سد و شبکه شرکت مهندسین مشاور ری آب
سعیده رمضانی – کارشناس ارشد محیط زیست آلودگیهای محیط زیست
الهام قاسمی زیارانی – کارشناس شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

دراین پژوهش برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه کرج داده های ۱۴ پارامتر کیفیت آب درسال ۱۳۸۷ در ۴۲ ایستگاه با روش تحلیل عاملی چندمتغیره و مدل QUAL2K تحلیل شدند مقادیر ویژه بدست آمده نشان داد پنج عامل اول ۷۰٫۷۷ درصد تغییرات بین ایستگاه ها را توجیه می کنند پارامترهای نیترات خواست اکسیژن شیمیایی و کدورت مربوط به عامل اول با ۱۷٫۲ درصد واریانس PH اکسیژن اشباع فسفات و سیلیس مربوط به عامل دوم با ۱۶ درصد واریانس و خواست اکسیژن بیولوژیکی و هدایت الکتریکی مربوط به عامل سوم با ۱۵ درصد واریانس مهمترین پارامترهای اثر گذار برتغییر کیفیت آب تعیین شدند مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج مربوط به سهم بندی بار آلودگی ورودی از زیرحوضه ها به مخزن سد امیرکبیر با استفاده از مدل QUAL2K نشان داد که تحلیل عاملی می تواند به عنوان یک روش مناسب برای تعیین مهمترین پارامترهای موثر و رتبه بندی کیفیت اب در ایستگاه ها استفاده شود.