سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رضا کیهانی حکمت –
غلامرضا فتحی پور – کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان

چکیده:

نقش موثر بخش صنعت در اجاد و استمرار رشد اقتصادی مورد اتفاق اقتصاددانان است. مطالعات انجام شده بیانگر اهمیت بخش صنعت همچون موتور محرکه رشد اقتصادی ، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه طی سالخای اخیر بوده است. بناراین بررس یو شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی و بهره وری در بخش صنعت به لحاظ تاثیر آن ب کل اقتصاد حائز اهمیت می باشد. در الگوهای رشد درون زا بر نقش تحقیق و توسعه و نوآوری بع عنوان علمل تاثیرگذار برای نعتی شدن و افزایش بهره وری تاکید می شود. امروزه مخارج تحقیق و توسعه از اهمیت بسیاری در فرآیند توسعه و پیشرفت جوامع مختلف برخوردار است. نیل به توسعه درون زا جز از طریق تحقیق و پزوهش مستمر امکانپذیر تیست. بر این اساس با اطمینان می توان ادعا کرد که بین تحقیق و توسعه یافتگی مناطق رابطه ای مستقیم وجود دارد و با توجه به مر تحقیق و پژوخش و اثربخشی آن در پیشرفت صنعت ، فناوری و تولید به مسئله اقتصادی رونق داد. این مقاله تحلیل مقایسه ای وضعیت واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعه در منطقه پنج کشور را طی سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱ مورد بررسی قرار می دهد.