سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود رضایی – استادیار گروه کشاورزی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران
اصغر باقری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف تحلیل مقایسه‌ای ویژگی‌های گاوداران پذیرنده و نپذیرنده تلقیح مصنوعی در سال ۱۳۸۹ در استان اردبیل انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن گاوداران استان اردبیل بودند که نمونه‌ای به حجم ۶۱ نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم از بین آنان انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شد. داده‌های این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسه میانگین‌ها از طریق آزمون‌های t و من‌وایت‌نی نشان داد که بین ویژگی‌های دامداران پذیرنده و نپذیرنده تلقیح مصنوعی از نظر سطح تحصیلات، تجربه دامداری، مقدار اراضی زراعی و علوفه‌کاری، برداشت ذهنی از مفید بودن تلقیح مصنوعی، سودآوری تلقیح مصنوعی و درجه نیاز به تلقیح مصنوعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. با استفاده از رگرسیون لوجستیک متغیرهای درجه نیاز گاوداران به تلقیح مصنوعی و درجه نوآور بودن گاوداران به ترتیب طی دو گام وارد معادله رگرسیون شدند که دو متغیر مذکور در مجموع توانستند ۷/۹۰ درصد از دامداران را به درستی تفکیک نمایند