سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهین روزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
علی صفوی نژاد – استادیار دانشگاه بیرجند، دانشگاه بیرجند

چکیده:

در مقاله حاضر با استفاده از تحلیل انتقال حرارت معکوس و هم چنین روش بهینهسازی الگوریتم جستجوی گرانشی، دما و ضرایب پخش برای سطوحی از یک محفظه تابشی استوانهای شکل، با ابعادهندسی مشخص تخمین زده میشود. مسئله مستقیم با استفاده از روش تابش خالص حل میشود و برای حل معکوس و بهینه کردن تابع هدف، الگوریتم جستجوی گرانشی بکار میرود. به منظور بررسیکارایی و دقت الگوریتم مورد استفاده، نتایج بدست آمده توسط آن با نتایج بدست آمده از حل با الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی است