سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح اله رضایی – گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
لیلا صفا – گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه ت
محمد ربیعی –

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی و تحلیل مشکلات تعاونی تولید روستایی هفتاد قله در شهرستان اراک در سال ۱۳۸۹ انجام پذیرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- تبیینی محسوب می‌شود. جامعه آماری این تحقیق را ۱۳۲ نفر از اعضای تعاونی روستایی هفتاد قله در شهرستان اراک تشکیل می دادند که بر اساس جدول مورگان و کرجسی، تعداد ۹۵ نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که از دیدگاه پاسخگویان مشکلات شرکت تعاونی تولید روستایی هفتاد قله در چهار عامل محیطی- پشتیبانی، ساختاری، فردی- حرفه ای و روانشناختی قرار می‌گیرند که این چهار عامل در مجموع در حدود ۸۵/۶۹ درصد از کل واریانس را تبیین می‌نمایند.