سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید نخعی – کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
صادق غضنفری – کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
سعید باقری فرادنبه – کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرتضی عرب – کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

یکی از تهدیدهایی که همواره همزاد بشر بوده و زندگی و سلامتی وی را با خطر، ناتوانی و مرگ روبرو کرده، بیماری است. نحوه روبرو شدن با این واقعیت در طول زندگی بشر و به موازات فهم او، از عوامل تعیین کنندهسلامتی وی متفاوت بوده است. جدا از اقدامات فردی و جمعی که انسان برای حفظ و گسترش سلامتی خود انجام داده است، بتدریج که زندگی اجتماعی وی در قالب سازمانهای گوناگون شکل گرفته است، سلامتی وبیماری وی نیز با سلامتی و بیماری دیگران از جنبه های گوناگون گره خورده است.) ۱( سازمان های جهانی، از جمله سازمان جهانی بهداشت، حق سلامت را مهم ترین هدف اجتماعی یک جامعه و بهره مند بودن از سلامترا اساس توسعه پایدار و یکی از پایه های اصلی رسیدن به عدالت اجتماعی به شمار می آورند.) ۱( همچنین این سازمان حفاظت مردم در برابر هزینه های بیماری را به عنوان یکی از سه هدف اصلی نظام های سلامتتعیین کرده است.) ۲( بهبود شاخصهای سلامت یکی از هدفهای مهم دولت ها برای رسیدن به توسعه یافتگی است،) ۳( چرا که می توانیم انتظار داشته باشیم که جمعیت سالم تر، مولدتر هم باشد، هم از لحاظ حضور درمحل کار و هم از لحاظ سطوح مهارت. تاثیر بهداشت در ساختار جمعیت پیچیده تر است، بهداشت خوبزندگی را طولانی تر می کند و اگر این افزایش عمر مربوط به سالهای اشتغال و تولید باشد، تاثیرات اقتصادیمثبتی بر جای خواهد گذاشت.) ۴( شواهد بسیار قوی در دست است که نشان می دهد بهداشت و سلامت با درصدی از افراد که در فقر مطلق به سر می برند رابطه منفی دارد) ۵( هزینه هایی که در جهت حفظ و برقراری تندرستی افراد جامعه در سطح فردی و یا اجتماعی به مصرف می رسد، نوعی سرمایه گذاری در زمینه نیرویانسانی محسوب میشود. با توجه به این نقطه نظر است که بهداشت و درمان از ابعاد مهم اقتصاد جامعه به حساب می آید و علی رغم بهبود نسبی شرایط بهداشتی در دنیا میزان هزینه های آن در سال های گذشته در حال افزایش بوده است و پیش بینی میشود که در آینده نیز همچنان افزایش یابد و همچنین باید این نکته را مورد توجه قرار داد که بخش بهداشت و درمان به عنوان یکی از مهم ترین بخش ها ،تاثیر قابل توجهی در وجود یا فقدان فقر در جامعه دارد) ۶(، بنابراین حفظ سلامت و بهبود محیط زندگی انسانها از وظایف اصلی و شاید مهمترین وظیفه سازمانها و بالاخص دولتها به شمار می رود