سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی عزیزی – دارای کارشناس ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

تفکیک زباله ازمهمترین مسائل پیش روی برنامه ریزان شهری است. زیرا تفکیک علاوه برتسهیل درجمع آوری و دف ع دارای فوائد اقتصادی زیادی است. دراین میان زباله ها یخانگی بابیشترین تولیدزباله درشهرازاهمی ت ویژه برخوردارند .تفکیک زباله از مبدأ از جمله اقداماتی است که برعهده شهروندان قرارداده شده و امید می رود تا شهروندا ن با مشارکت، زمینه های لازم برای این امرر افراه مسازند. نتایج تحقیق که باروش توصیفی وتحلیلی وتوزیع پرسشنامه در ۳ناحی هاز منطقه ۰۲ انجا مگردید نشا نمی دهدکه مشارکت شهروندان درامرتفکی کزباله ازمبدأرابطه مستقیمی با آموزش وتشویق شهروندان دارد ونیز با افزایش ومیزان درآمد ومدت اقامت درمحل سکونت افراد میزان مشارکت وهمکاری آنان بالاتر بوده وافراد درمحلات حاشیه نشین ودارای تحصیلات کمتر و درآمد پائین تر مشارکت کمتری درامر تفکیک زباله از مبدأ داشته اند