سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسف شفاهی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
سبحان نظری – کارشناس ارشد مهندسی حمل ونقل،

چکیده:

به دلیل پیچیدگی رفتار استفاده کنندگان سیستم حمل ونقل در هنگام تصمیم گیری برای انتخاب وسیله نقلیه، ووابستگی تصمیم گیری به عوامل متنوع که تحلیل آنها حجم زیادی ا ز اطلاعات را طلب می کند، مدل های سنتی موجود برای تحلیل انتخاب وسیله نقلیه، در مقایسه با دیگر مدل های حمل ونقل، یعنی مدل های تولید /جذب، توزیع سفر، و تخصیص ترافیک، معمو ً لا در پیش بینی و برآورد کم دقت ترند. در این مقاله، مسأله انتخاب وسیله نقلیه، برای سفرهای کاری در دو حالت همفزون و ناهمفزون، با به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی تحلیل خواهد شد . این مدل ها برای برآورد وضع موجودِ یک شهر بزرگ (شهر شیراز) به کار می روند و نتیجه آنها با برآورد مدل های سنتی، مقایسه می شود