سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نعمت اله موسوی – استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه مرودشت
نجمه رستمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه ا قتصاد کشاورزی دانشگاه مرودشت

چکیده:

دراین مقاله مزیت نسبی گندم وجو استان فارس در سال زراعی ۸۷-۸۶ تعیین شد و تحلیل حساسیتی از نرخ ارز و قیمت محصول صورت گرفت بخشی از داده ها واطلاعات مورد نیاز در ارتباط با هزینه تولید محصولات مورد مطالعه در سال ۸۷-۸۶ از آمار منتشرشده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و بخش دیگر از مراکز آماری متفاوت جمع آوری شده است برای محاسبه مزیت نسبی از شاخص نسبت هزینه به منابع اجتماعی و شاخص سود خالص اجتماعی استفاده شد نتایج نشان داد که دراستان فارس گندم آبی، جو دیم، گندم دیم، جو آبی در رتبه های اول تا چهار م قرارگرفته اند.