سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نعمت اله موسوی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه مرودشت
نجمه رستمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه مرودشت

چکیده:

دراین مقاله مزیت نسبی گندم و جو استان فارس در سال زراعی ۸۷-۸۶ تعیین شد و تحلیل حساسیتی از نرخ ارز و قیمت محصول صورت گرفت. بخشی از داده ها و اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با هزینه تولید محصولات مورد مطالعه در سال ۸۷-۸۶ از آمار منتشر شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان فارس وبخش دیگر از مراکز آماری متفاوت جمع آوری شده است برای محاسبه مزیت نسبی از شاخص نسبت هزینه بهمنابع اجتماعی و شاخص سود خالص اجتماعی استفاده شد. نتایج نشان داد که در استان فارس گندمآبی جو دیم، گندم دیم، جو آبی در رتبه های اول تا چهار م قرار گرفته اند.