سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی شهریاری – کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
شبنم کراری قره باغ –
فاطمه رستگاری پور –

چکیده:

مزیت نسبی یکی ازابزارهایی است که درزمینه تولید و تجارت محصولات از اهمیت زیادی برخوردار میب اشد انگوریکی ازمحصولاتباغی مهم دردنیا و ایران به شمار می آید دراین رابطه دربین کشورهای دنیا ایران درمرتبه هفتم جای دارد دراستان سیستان بلوچستان منطقه زابل حدود ۷۲درصد ازسطح زیرکشت انگور استان را به خود اختصاص داده است این مطالعه به بررسی مزیت نسبی تولید انگور یاقوتی درمنطقه زابل با استفاده ازشاخص هزینه منابع داخلی DRC و ماتریس تحلیل سیاستی PAM برای سال ۸۸-۸۷ درشهرستان زابل انجام شده است داده های مورد نیاز از جهاد کشاورزی شهرستان زابل سالنامه آماربازرگانی خارجی و فائو برای سالهای ۸۸-۸۷ جمع آوری شده است نتایج شاخصهای هزینه منابع داخلی نشان داد که کشت انگور یاقوتی درمنطقه زابل دارای مزیت نسبی می باشد همچنین ضریب حمایت اسمی بزرگتر ازیک می باشد به این معنی که هزینه نهاده های قابل مبادله به قیمت بازاری بیش از هزینه آنها نسبت به قیمت سایه ای است به عبارت دیگر تولید کننده دراستفاده از این نهاده ها مالیاتی غیرمستقیم پرداخت می کند شاخص ضریب حمایت موثردربرخی از حالات کمتر ازیک بوده است یعنی مداخله دولت به سود تولید این محصول عمل نکرده است و درمجموع ازبازار نهاده و محصول حمایت نمی شود.