سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا بخشی – استادیار گروه زراعتدانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

مزیت نسبی تولید، معیاری برای ارزیابی سودآوری اجتماعی فعالیت های تولیدی به حساب می آید. در این تحقیق توانایی شهرستان تربت جام در تولید محصول خربزه در سال۸۷-۸۶ ارزیابی گردید . برای این منظور مزیت نسبی به عنوان یکمعیار برای تصمیم گیری در کشت خربزه بکار گرفته شد. شاخص های هزینه منابع داخلی، هزینه منفعت اجتماعی و سودآوری خالصاجتماعی بدین منظور محاسبه و تحلیل حساسیت نسبتبه تغییر هزینه های تولید و عملکرد صورت گرفت. نتایج نشان داد کشت خربزه در شرایط کنونی در شهرستان تربت جام دارای مزیت نسبی می باشد و افزایشعملکرد، کاهش هزینه های تولید و بهبود روش های کشت راهکارهایی برای افزایشسودمندی تولید خربزه در شهرستان تربتجام می باشد