سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا رضوانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و مشاور صنایع کوچک

چکیده:

آمایش صنعت که معطوف به برنامه ریزی و ساماندهی مطلوب در عرصه فعالیتهای مختلف تولیدی و اقتصادی است و ابعاد ملی و بلند مدت را در بر می گیرد ، مستلزم شناخت عوامل و منابع تولید و ایجاد زنجیره ارتباط بین عوامل و منابع تولید با اولویت منابع انسانی ، منابع طبیعی و فعالیتهای انسانی است .بنابر این آمایش صنعت وقتی شکل می گیرد که اهداف برنامه ریزی آمایش تحقق یابد و این اهداف را می توان به شناخت منابع ، تعیین چگونگی بهره برداری از منابع ، پیش بینی وضعیت آینده استقرار مطلوب جمعیت و فعالیتها در سرزمین ، تامین رشد معقول ، متوازن و مطلوب اقتصادی خلاصه نمود .از سوی دیگر اگر به دستورالعملهای طرح آمایش صنعتی که برخوردار از ماهیت هدفمند نمودن سرمایه گذاریهای صنعتی ، تکمیل زنجیره های تولید و توجه به استعدادها و مزیتهای نسبی و منطقه ای است ، توجه شود می توان با شناخت از استعدادها و ظرفیتهای اقتصادی ، برنامه ریزی استراتژیک و مبتنی بر آمایش صنعتی را به ایجاد خوشه های صنعتی متمرکز ساخت . در این صورت می توان رهبری استراتژیک در بهره برداری از زیر ساختها ، شبکه سازی و ارتباط منسجم و هوشمندانه با واحدهای تولیدی همگن ، ظرفیت سازی و هم افزایی فعالیتهای بنگاههای تولیدی و حداکثر سازی و بهینه سازی استفاده از منابع تولید را که از ماهیت خوشه های صنعتی است بوجود آورد . در این مقاله با بیان ویژگیها و فرصتهای استان سمنان ، مدلهای ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی پیشنهاد گردیده است .