سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هرمز جادریان گیلان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
ابراهیم عباسی – عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

چکیده:

بازار بورس مانند هر بازار دیگری دارای اصول و شرایط ویژهای است که با در نظر گرفتن و عمل به این اصول پایهای میتوان به سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام اقدام کرده و همچنین به درک واقعی از مسائل موجود در بورس رسید. اصولا سرمایه گذاران باید بررسیهای وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام انجام دهند، زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تیدیل میکنند. اگر آنها بدون توجه به یک سری از عوامل اقدام به سرمایه گذاری نمایند،نتایج مطلوبی عایدشان نخواهد شد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران مالی در بازارهای مالی است. برای رسیدن به این هدف از جامعه آماری سرمایه گذاران و کارشناسان مالی فعال در بورس اوراق بهادار ، نمونهای به حجم ۲۳۹ نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات به وسیله ابزار پرسشنامه که روایی آن با توجه به نظر صاحبنظران و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تصدیق قرار گرفت، صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای آماری اسپیاساس و پیالاس استفاده گردید. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و به لحاظ بررسی روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است این مطالعه ابتدا عوامل موثر بر رفتار سرمایهگذاران را شناسایی کرده و پس از آزمون فرضیات یافتههای پژوهش نشان دادند که متغیرهای مستقل پژوهش به عنوان عوامل موثر بر رفتار و تصمیم سرمایه گذاران موثر واقع شدند. نتایج به دست آمده از شاخصهای برازش مدل ساختاری نیز نشاندهنده برازش مدل بوده است