سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شایان نائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاددانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دستیابی به اطلاعات در مورد عمق و ابعاد هندسی حفره آبشستگی شکل گرفته در پایین دست سرریز پرش اسکی جام پرتابی در تعیین ایمنی سدها و سازه های مجاور آن امری ضروری است و تحقیقات در این زمینه در سالهای اخیر اهمیت چندانی یافته است با وجود آزمایشهای فراوانی که طی چندین دهه برای پیش بینی ابعاد حفره آبشستگی صورت گرفته است و روابط متعددی بوجود آمده بدلیل پیچیدگی این پدیده و نیز محدودیت های روشهای سنتی رگرسیون آماری متاسفانه نتایج آنها اختلاف زیادی را نشان میدهد دراین تحقیق مشخصه های برجسته هندسه حفره که معرف الگوی کلی حفره آبشستگی در مرحله تعادل می باشند با استفاده از مدل استنتاجی تطبیقی عصبی – فازی ANFIS و روش خوشه بندی کاهشی پیش بینی و تحلیل شده است. پارامترهای حداکثر عمق عرض و مکان حداکثر ابشستگی نسبت به لبه جام بهمراه فواصل ابتدا و انتهای حفره نسبت به لبه جام و طول حفره آبشستگی پیش بینی شده است.