سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تکتم راستگار – دانشگاه بیرجند
یداله واقعی –
محمدقاسم اکبری –

چکیده:

سری زمانی یکی از شاخه های آمار و احتمال می باشد که در سایر رشته های علوم مانند ژئوفیزیک، هواشناسی، اقتصاد، جغرافیا، زمین شناسی و نظریه مدارهای الکتریکی و … کاربرد فراوانی دارد. نظریه مجموعه های فازی و نیز منطق فازی شاخه ای از دانش ریاضی است که در بسیاری از رشته ها از جمله آمار گسترش یافته است مدلهای با پارامترهای فازی مدلهای جدیدی هستند که در آنها خطای تصادفی وجود ندارد و در عوض ابهام در پارامترها سبب ایجاد اختلاف بین مقادیر واقعی متغیر وابسته و مقدار حاصل از مدل می شود. در این مقاله یک رهیافت رگرسیونی با پارامترهای فازی برای برآورد پارامترهای فازیمدلهایARIMA مورد استفاده قرار می گیرد. بدین منظور در این مقاله ابتدا برآورد پارامترهای رگرسیون فازی در دو حالتی که، پارامترهای مدل اعداد فازی مثلثی متقارن یا اعداد فازی مثلثی نامتقارن باشند پرداختیم و سپس با تناظر برقرار کردن بین مدلهایARIMA و یک مدل رگرسیونی نحوه برآورد پارامترهای آن را به صورت فازی بیان می کنیم.