سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدشمس الدین نعیمایی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی امیرکبیر
صادق تابع جماعت – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یاشار شرکا – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

دراین تحقیق محفظه احتراق موتور اسکرمجت در فشار ثابت وسطح مقطع متغیر به روش محاسباتی و همچنین با کمک CFD موردب ررسی قرارگرفته است با استفاده ازنرم افزار MATLAB روابط آیروترمودینامیکی به روش تابع جریان نیروی پیشران مورد محاسبه قرارگرفته و با حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی جریان یک بعدی کلی ترمودینامیک داخلی موتور محاسبه میگردد نتایج به ازای انواع محفظه با سطح مقطع متفاوت و همچنین اثر دبی سوخت و سوخت رقیق شده مدلسازی شده و با نتایج تجربیمقایسه می گردد.