سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح الامین زینلی – دانشجوی دکتری برق دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد ایران
رضا قاضی – استادگروه برق دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد ایران
ناصر پریز – دانشیارگروه برق -دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تحلیل مدال مبتنی بر خطیسازی سیستم قدرت، نشان داده شد که مدل ساده شده سیستم کنترلSVC قادر به پیشبینی تداخل پیچشی SVCنبوده و باید از مدلهای دقیقتر سیستم کنترلSVC استفاده کرد. همچنین با استفاده از مدل دقیقتر سیستم کنترلSVCنشان داده شد که علاوه بر بهره کنترلر ولتاژ جبران کننده توان راکتیو استاتیک(SVC) دیگر پارامترهای سیستم کنترل ،SVCنیز در تداخل SVCبا سیستم توربین-ژنراتور نیروگاه بخار نقش داشته و این نقش در شرایط وجود استرس همچون شبکه ضعیف برجسته میشود و در صورت انتخاب نادرست آنها، ناپایداری مد یا مدهای پیچشی را به دنبال داشته و سبب آسیب رساندن به اجزای شفت و کاهش طول عمر آن می گردد . همچنین نتایج بدست آمده از تحلیل مدال خطی تداخل پیچشیSVC با استفاده از شبیهسازی در حوزه زمان معادلات غیرخطی سیستم قدرت مورد تایید قرار گرفته است.