سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدرضا داودی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
لیلا کلانی ساروکلایی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

به دلیل نقش بسیار مهم مخازن آب بعد از وقوع زلزله، این سازهها در آئیننامه ۲۸۰۰ ایران جز سازههای با اهمیت زیاد محسوب میشوند. وجود مصالح جامد و سیال با خواص رفتاری متفاوت در اینگونه سازهها باعث عملکرد متفاوت و پیچیدهتر آنها در برابر زلزله نسبت به سایر سازهها میشود. در این تحقیق مخازن فلزی هوایی آب با قاب مهاربندی شده با در نظر گرفتن اثر اندرکنش سازه و آب و با اعمال شرایط مرزی در فصل مشترک مخزن و سازه و نیز سطح مخزن به روش اجزای محدود مدلسازی و رفتار آنها تحت اثر شتاب نگاشت های مختلف زلزله و نیز تغییر ارتفاع آب داخل مخزن، مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصله با روش های مورد قبول آئین نامه ۲۸۰۰ مقایسه گردیده که نتایج حاکی از اختلاف نسبتا قابل توجه بین روش – های مذکور می باشد.