سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی
فریدون بابایی اقدم – دانشگاه محقق اردبیلی عضو هیئت علمی

چکیده:

مشکین شهردرغرب استان اردبیل با محدودیت های مورفولوژیک شرایط را برای تشکیل اشکال و پدیده های مورفودینامیک فراهم ساخته است حوادث طبیعی همچون سیل و حرکات دامنه ای خساراتی را برشهر وارد کرده است هدف تحقیق حاضر شناخت پدیده ها و محدودیت های ژئومورفولوژیک موثربرتوسعه شهری است روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی با استفاده از نقشه های توپوگرافی ونقشه های زمینشناسی و انجام مطالعات میدانی با استفاده ازنرم افزار GIS ََ Ar می باشد نتیجه تحقیق نشان میدهد که بخش غالب مناطق مسکونی درتوسعه مشکین شهر درمناطقی با محدودیت های مورفولوژیک با درجات مختلف واقع خواهند شد.