سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آزاده دهقان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکد
سیدعباس رضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده علوم تربیتی و روان شن

چکیده:

رشد آگاهی های فراشناختی و توانمند کردن فراگیران به مهارت های فراشناختی از جمله موضوعاتی است که در دهه های اخیر مورد توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گرفته است. برای رسیدن به این منظور توجه به مؤلفه های فراشناختی که دانش آموزان از طریق محتوای برنامه درسی کسب می کنند و گنجاندن این مؤلفه ها در محتوای برنامه درس، ضروری است. هدف پژوه حاضر بررسی کتب علوم تجربی دوره ابتدایی از منظر مؤلفه های فراشناخت و نیز شناسایی و آسیب پذیری هر کدام از آنها در متون درسی است. برای انجام این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. با توجه به نوع پژوهش و اهداف آن و بر اساس ماهیت دروس و اهدافی که برای دروس مختلف منظور شده است؛ از بین کتب درسی دوره ابتدایی، کتاب های علوم تجربی پایه های سوم، چهارم و پنجم تحصیلی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد، لذا در مجموع ۳ کتاب انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات فهرست تحلیل محتوا بود که بر اساس آن کار تحلیل صورت گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش نیز روش شمارش فراوانی به عنوان یکی از رایج ترین روش های جمع آوری داده ها و ارائه یافته ها استفاده شده است و با مراجعه به هر کتاب، تعداد دفعاتی که به یک مؤلفه های فراشناخت در قالب هر یک از واحدهای تحلیل (بند) مورد شمارش قرار گرفته و گزارش شده است. نتایج این پژوهش وضعیت مطلوبی را در کتاب های درسی از نظر مؤلفه های فراشناخت نشان می دهد.