سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهنام واثقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران
حسین عبدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران
مهوش قلوزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

این پژوهش به منظور تحلیل محتوای کتاب درسی کارآفرینی و نظر معلمان استان اردبیل از منظر مؤلفه های کارآفرینی انجام گرفته ،که حجم نمونه با جامعه برابر است . (کلیه معلمان استان اردبیل ، کلیه محتوای کتاب درسی)داده های این پژوهش با استفاده ازپرسشنامه محقق ساخته وفرمهای کدگذاری جمع آوری شد. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفا کرانباخ برابر ۹۲ % و ضریب پایایی فرمهای کد گذاری با استفاده از پی اسکات برابر با ۸۵ % بدست آمد .داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون T و داده های حاصل از تحلیل محتوا با استفاده از X2 تحلیل شد. و نتیجه کلی این بود که از نظر معلمان محتوای کتاب درسی کارآفرینی به اکثریت مؤلفه های کارآفرینی (بجز مؤلفه تحمل ابهام)توجه داشته است.و نتیجه کلی حاصل از تحلیل محتوا این بود که محتوای کتاب بجز موارد معدودی (خوش بینی،توانایی تاثیرگذاری بر دیگران ، تفکر منطقی و تحمل ابهام) به اکثریت مقولات متغیر های کارآفرینی بیش از حد انتظار توجه داشته است . در نهایت مؤفقیت برنامه درسی و تحقق هدفهای آن در گرو اجرای بهتر برنامه است . ممکن است برنامه درسی از ویژگی های بسیار مثبت برخوردار باشداما بعلت اجرای نامناسب عقیم بماند با اینکه محتوای کتاب درسی کار آفرینی از نظر مؤلفه های کار آفرینی در حد قابل قبول تدوین شده اما (با توجه به نتایج سوال باز پرسشنامه) بعلت اجرای نامناسب آن در رسیدن به اهدافش با مشکلاتی مواجه شده که این ضعف هم بعلت نبودن راهنمای برنامه درسی کارآفرینی وبعلت متخصص نبودن معلمان در حوزه کارآفرینی است .