سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه اصغرنژادبلوچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مرتضی بینش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به تربیت بیننسلی میپردازد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوا میباشد. جامعه آماری و نمونه در این پژوهش کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در سال تحصیلی ۴۹-۴۹ است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش استفاده از سیاهه تحلیل محتوای اهداف مصوب دوره ابتدایی در پایههای سوم، چهارم، پنجم و ششم، سیاهه تحلیل محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی وسیاهه تحلیل محتوای کتاب راهنمای معلم مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی میباشد. سپس اطلاعات پژوهش با توجه به ابعاد هشتگانه تربیت بیننسلیدر جدول تحلیل محتوا آورده شده است. روش تجزیه و تحلیل بر اساس دادهها و اطلاعات به دست آمده از جدول تحلیل محتوا و آمارتوصیفی مربوط به سئوالات تحقیق میباشد، که این اطلاعات بر اساس اهداف پیشبینی شده و سئوالات مطرح شده در این تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گرفتهاند. در ابتدا به بررسی و مطالعه مفاهیم تربیت بیننسلی پرداخته شد و سپس به بررسی و مطالعه کتابهای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی مطابق با ابعاد تربیت بیننسلی جهت گنجاندن در جدول تحلیل محتوا پرداخته شد، که بعد ازتجزیه و تحلیل این مفاهیم با استفاده از جداول و نمودارهای مربوطه مشخص شد در میان کتابهای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی، کتاب مطالعات اجتماعی پایهی ششم بیشترین توجه را به ابعاد و ویژگیهای تربیت بیننسلی معطوف داشته است.