سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزیتا شهپرتوفیق – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانش
سارا کشکر – استادیار دانشگاه علامهطباطبائی
محمود باهمت – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانش
مجتبی ظریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانش

چکیده:

رسانهها از مهمترین ابزارها برای انتقال پیامها، اخبار و اطلاعات گوناگون هستند. این ابزار که به طرق گوناگون در دسترس عموم مردم قرار میگیرد، در حال انتقال پیامهایی است که در جهت منافع و اهداف آنها باشد . درحیطه ورزش نیز این مسئله پررنگ است. از بین انواع رسانهها، روزنامه هاو نشریات ورزشی ، از توجه ویژه ای در میان مردم برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوی مجلات و روزنامههای ورزشی ایران با تأکید براخلاق و مسائل فنیانجام میشود. روش تحقیق این پژوهش، تحلیل محتوا بود و به این منظور تعداد ۷۱۶۰ عکس و ۱۷۶۶ مطلب از بین ده شمارهی مجله تماشاگر و ۷۳۵ شماره از بین ۱۱۱۵ شماره ی ۰ روزنامه ی ورزشی که بهصورت تصادفی خوشهای انتخاب شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی در دو بخش مربوط به عکسها )سه متغیر( و مربوط به مطالب )دو متغیر( به صورت جداگانه بررسی شد. دادههای پژوهش پس از جمعآوری برای طبقهبندی و تجزیه و تحلیلهای آماری توصیفی و استنباطی از برنامه کامپیوتری SPSS استفادهشد و آزمون خیدو برای بررسی معنیداری تفاوتها مورد استفاده قرار گرفت. یافتههای این پژوهش نشان داد که مجلات و روزنامه های ورزشی توجه چندانی به مولفه های اخلاقی و فنی ندارند