سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شورش آهنگری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری)دانشگاه اصفهان(
چیمن موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری)دانشگاه محققی اردبی

چکیده:

انسان امروزی که در جهانی آشفته و پرهرج و مرج زندگی می کند، نیازمند دستیابی به شیوههایی است که پاسخگوی فشار زمانه بوده و محیطی امن و مطلوب را به وجود آورد. پس طراحی فضاهایی که بتواند در آن بر این فشارها غلبهکرده و باعث رفاه و آسایش گردد، ضروری می باشد. این مقاله با هدف تحلیل فضایی مبلمان محدوده پارک ساحلی شهر بوکان و نقش آن بر نیاز کاربران، شناسایی نقاط ضعف و قوت آن، کمک به کاهش مشکلات و بالا بردن سطحزیبایی مبلمان تحلیل شده است. روش پژوهش آن توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها از طریق بررسیها و برداشتهای میدانی، پرسشنامه، مصاحبه با کارشناسان گرداوری شده است. نمونه آماری ۰۵۱ نفر از مراجعه کنندهگان به پارکبوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان مطابقت محل استقرار انواع مبلمان با نیاز کاربران فقط ۸ درصدبسیار خوب بوده است و تجهیز و جانمایی عناصر مبلمان در محدوده پارک ساحلی بدون نظرکارشناسی اقدام شده است و بیشتر مبلمان های مکانیابی شده با استاندارد روز دنیا مطابقت ندارد. نتایج حاصل نشان می دهد که توسعهمدیریت مبلمان شهری باعث افزایش کیفی زندگی شهروندان و بازدهی بیشتر در جامعه و تمهیدات و تجهیزات مناسب مبلمان در پارک باعث جذب و افزایش کمی کاربران و سالم سازی محیط پارک می شود.