سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رشید غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه رازی کرم
پیام جوادی کیا – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
فرزاد جلیلیان تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه رازی کرم
علی بهزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه رازی کرم

چکیده:

در این تحقیق به بررسی و تحلیل مالبند تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ به روش المان محدود در حین کشش بر روی سه سطح زمین دارای بقایای گیاهی، زمین شخم، دو بار دیسک عمود بر هم خورده و زمین آسفالت پرداخته شده است. فشار باد لاستیک چرخ های محرک و میزان وزنه استاتیکی اضافه شده بر روی چرخ های محرک به عنوان تیمار در نظر گرفته شدند. نتایج نشان دهنده این بود که بر روی زمین دارای بقایای گیاهی بیشترین کشش مالبندی د رحالتی است که فشار باد لاستیک ها ۸۴ KPa و وزنه اضافه شده به هر چرخ برابر با وزنه توصیه شده توسط کارخانه( ۵۰ کیلوگرم) به اضافه ۷۵ لیتر آب در هر یک از لاستیک های عقب باشد، روی زمین شخم و دوبار دیسک عمود بر هم خورده بیشترین کشش د رحالتی است که سطح فشار باد لاستیک ۶۳KPa و وزنه اضافه شده همان وزنه توصیه شده توسط کارخانه باشد و بالاخره در زمین آسفالت بیشترین کشش مالبندی در فشار باد لاستیک ۱۰۵KPa و وزنه توصیه شده توسط کارخانه بر روی هر چرخ محرک بود. برای تحلیل مالبند در هر یک از سه سطح بیشترین مقدار اندازه گیری شده به عنوان کشش مالبندی در نظر گرفته شد و قطعه به روش المان محدود با استفاده از نرم افزار CATIA V5 مورد ارزیابی قرار گرفت.