سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیوان خلیلی – استادیار گروه مهندسی آب – دانشگاه ارومیه
وحید رضا وردی نژاد – استادیار گروه مهندسی آب – دانشگاه ارومیه
نوید پرچمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی – دانشگاه ارومیه

چکیده:

یکی از فرضیات اساسی در مدل سازی سری های زمانی هیدرولوژیکی ایستا بودن سری زمانی است. این در حالی است که بسیاری از سری های هیدرولوژیکی بنا به دلایل مختلف مانند روند نا ایستا هستند. بنابراین ارائه روشهایی که بتواند ایستایی را بررسی کرده و قبل از مدل سازی در تشخیص وجود یا عدم وجود ایستایی به ما کمک کند بسیار مفید خواهد بود. از طرف دیگر بررسی علل نا ایستایی می تواند در تفسیر رابطه بین فرآیندهای هیدرولوژیگی و تغییرات اقلیمی در مناطق مورد مطالعه کمک موثری داشته باشد. هدف از این تحقیق کاربرد نرم افزار Eviews که یک نرم افزار اقتصادی بوده در سری های زمانی هیدرولوژیکی به منظور بررسی وجود ایستایی و یا عدم وجود ایستایی است. در این نرم افزار دو روش رایج ADF و KPSS جهت آزمون ایستایی سری های زمانی هیدرولوژیکی وجود داشته و سه روش DFGLS ، PP و ERS نیز در این نرم افزار کاربردی شده است. در این تحقیق سری های زمانی دبی جریان رودخانه شهر چای ارومیه در مقاطع زمانی روزانه ، ۱۰ روزه ، ماهانه و سالانه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که به غیر از سری سالانه جریان رودخانه ، مابقی سری های زمانی ماهانه ، ۱۰ روزه و روزانه در اکثر روشهای آزمون ایستایی نا ایستا هستند. هم چنین نرم افزار Eview برای آزمون سری های زمانی جریان رودخانه می تواند کاربرد موثری داشته باشد.