سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمزه روحی – کارشناس ارشد عمران- سازه
هوشیار ایمانی کله سر – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی
امیر جهازی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران -زلزله

چکیده:

باتوجه به نقش مخازن هوایی آب بعنوان یکی از شریان های حیاتی در تامین آب آشامیدنی و مهار آتش سوزیها و لزوم حفظ قابلیت بهره برداری آنها پس از وقوع زمین لرزه و آسیب پذیری جدی این سازه های مهم در زلزله های گذشته به ویژه در سیستم سازه ای مهار جانبی اعم از پایه های استوانه ای (شفتی)و قاب خمشی که به لحاظ عدم تامین پارامترهای مهم مقاومتی (سختی –مقاومت و بخصوص شکل پذیری) ناپایدارگردیده و منجر به فرو پاشی کل سیستم شده است،مقاوم سازی این سازه ها بیش از پیش ضروری بنظر می رسد.برای مقاوم سازی آنها استفاده از روش جداساز لرزه ای بعنوان موثرترین روش در کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها بدلیل عدم شناخت و جا افتادن مسائل فنی مربوط به آن در کشورمان از یک طرف و پرهزینه بودن آن ازطرف دیگر اجرایی نبوده و به همین دلیل در این مقاله مطالعه تحلیلی مخازن هوایی آب با روش اجزای محدود و مدلسازی و تحلیل دینامیکی در محیط نرم افزاریANSYS با توجه به امکانات و قابلیت ها و دارا بودن المان های مورد نیازسازه و سیال جهت در نظر گرفتن اندرکنش ها) تحت شتابنگاشت زلزله های مختلف صورت گرفته است.مقایسه نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد تحلیل اجزای محدود قادر به تامین نیاز نیازهای تحلیلی مخازن آب هوائی می باشد . ضریب رفتار سازه نیز محاسبه و ارائه گردیده است.