سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر حسن زاده اول – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی- دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه آزاد اسلام
علی یوسفی سمنگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی- دانشکده فنی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تر
سعید ابریشمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه عمران

چکیده:

در تحقیق حاضر با مدلسازی سه بعدی گروه شمع بتنی با نرم افزار ABAQUS و فرض محیط خاک به صورت الاستوپلاستیک با مدل رفتاری موهر-کولمب، به مطالعه بررسی اثر زلزله های نورتریج، السنترو و چی چی با توجه به اندر کش خاک- شمع، بر رفتار گروه شمع پرداخته شده است. تاثیر نوع زلزله بصورت تاریخچه زمانی و برای مدلسازی اثر اندرکش خاک- شمع و پدیده انتشار امواج در خاک، از روش حل مستقیم و مرز جاذب استفاده شده است. در نهایت اثر رکود زلزله بر رفتار گروه شمع با رسم نمودار های بیشترین مقادیر جابجایی جانبی ، نشست و تنش موجود در بدنه شمع ، ارزیابی شده است.