سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عطا رادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
جعفر بلوری بزاز – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه توسعه روزافزون شهرها و از سوی دیگر کمبود فضای شهری در شهرهای بزرگ سبب گشته تا در بسیاری از پروژه ها گودبرداری زمین با جداره های قائم یا نزدیک به قائم ضروری گردد فشار جانبی وارده ناشی از رانش خاک و نیز سرباره های احتمالی روی خاک مجاور گود می باشد این سربارها می توانند شامل اثر وزن خاک بالاتر از تراز فوقانی گود ساختمانهای مجاور بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و نیز بارهای دینامیکی حاصل از زلزله باشند به منظور پایدارسازی گود و جلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات احتمالی ناشی از آن سازه نگهبان مناسب با کاربری موقت یا دائم عموما طراحی می گردد.