سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پویا سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه اراک
حمیدرضا صبا – استادیار دانشگاه اراک

چکیده:

امروزه توسعه روز افزون شهرها و از سوی دیگر کمبود فضای شهری در شهرهای بزرگ سبب گشته تا در بسیاری از پروژهها گودبرداری زمین با جدارههای قائم یا نزدیک به قائم ضروری گردد. فشار جانبی وارده، ناشی از رانش خاک و نیز سربارهای احتمالی روی خاک مجاور گود میباشد. این سربارها میتوانند شامل اثر وزن خاک بالاتر از تراز فوقانی گود، ساختمانهای مجاور، بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور ونیز بارهای دینامیکی حاصل از زلزله باشند. به منظور پایدارسازی گودو جلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات احتمالی ناشی از آن، سازه نگهبان مناسب با کاربری موقت یا دائم عموماً طراحی می گردد. یکی از روشهای پایدارسازی جداره-های گودبرداری روش مهاری است که به کمک آن میتوان گود برداریهای عمیق را انجام داد. در سالهای اخیر مطالعات گستردهای برای بررسی پایداری ترانشهها تحت اثر بارهای ناشی از زلزله انجام گرفته است . در این میان روش تعادل حدی و اعمال نیرویزلزله بصورت شبه استاتیکی، روشی متداول در مطالعه پایداری لرزهای شیروانیهای خاکی است لیکن به دلیل ماهیت متناوب نیروی زلزله و تغییرات پیوسته شتاب و نیرو با زمان ،تحلیل شبه استاتیکی نمیتواند به صورت مناسبی معرف رفتار مدل باشد.در این تحقیق سعی شده است تا عملکرد لرزهای دیوارگود مسلح شده با مهاری در گودبرداریها، تحت نیروی زلزله به کمک نرم افزار FLAC3D مورد بررسی قرار گیرد. این نرم افزار به روش تفاضلات محدود به حل معادلات حرکت و سازگاری در شرایط استاتیکی و یا دینامیکی با استفاده از مدلهای رفتاری الاستو پلاستیک برای -محیط های پیوسته می پردازد. در این مقاله عملکرد سازه ای گودبرداریها ی عمیق که به روش مهاری مسلح شده تحت نیروی زلزله با کمک نرم افزار FLAC3D به صورت سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که تحلیل سه بعدی در بسیاری از موارد به واقعیت نزدیکتر است