سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عاطفه احمدی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران
سعید امانپور – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سمانه رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

استان کردستان در غرب ایران با دارابودن مرز مشترک با کشور عراق، پتانسیل های قوی و بالقوه ایی جهت توسعه بازرگانی،به خصوص در شهرهای مرزی را دارا است. در این راستا توسعه و گسترش امکانات و منابع در شهرستان های مرزی می تواند نقش اساسی در تقویت همکاری های بین مرزی با کشور های همسایه داشته باشد و هم می تواند آهنگ توسعه ملی را تسریع کند. تحقیق حاضر در پی آن استتا قابلیت های توسعه شهرستان های مرزی استان کردستان را در جهت تقویت همکاری های بین مرزی با کشورهای همسایه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است وبا استفاده از مدل های کمی و نرم افزارهای رایانه اییبه تعیین سطح توسعه یافتگی شهرستان های مرزی استان کردستان در مقایسهبا دیگر شهرستان های استان با استفاده از شاخص های جمعیتی و اشتغال، شاخص مسکن، شاخص اقتصادی، زیربنایی، بهداشتی پرداخته است.یافته های تحقیق نشان داد که از بین ۹ شهر استان کردستان، ۴ شهر که در مناطق مرزی باکشور همسایه قرار گرفته اند، از درجه توسعه یافتگی پایینتری نسبت به دیگر شهرستان های استان برخوردار بودند، به گونه اییکه براساس بررسی صورت گرفته مشخص شد که شهرستان قروه با دارا بودن ۸۰ % ضریب توسعه یافتگی به عنوان برخوردارترین و شهرستان مرزی سروآباد، با ضریب توسعه یافتگی ۱۲ % به عنوان محروم ترین شهرستان در استان کردستان شناسایی شدند. شهرستان های مریوان، سنندج، کامیاران، سقز به ترتیب به صورت نیمه برخوردار و شهرستان های مرزی بانه، بیجار، دیواندره و سرو آبادبه ترتیب اولویت به عنوان محروم ترین شهرستان استان کردستان شناسایی شدند.