سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز کشته گر – دانشجوی دکتری
محمود میری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دراین مقاله برمبنای روش اولین مرتبهقابلیت اعتماد احتمال خرابی لوله های انتقال گاز مورد بررسی قرارگرفته اهست جهته تحلیل قابلیت اعتماد بردار امتداد جستجوی گرادیان مزدوج غیرخطی Conjugate-Descent (CD) و طول گام مناسب برمبنای بردار گرادیان تابع شرایط حدی صریحی از خرابی لوله های فلزی تحت خوردگی فرمول شده است تابع شرایط حدی معرفی شده شامل متغیرهای تصادفی پایه مناسبی از باروارده به لوله عمق و طول خوردگی و همچنین خصوصیات مصالح لوله می باشد که احتمال خرابی لوله به صورت پارامتری برمبنایمقدار مقاومت و بار بررسی شده است درانتها مقدار مجاز فشار داخلی لوله نسبت به عمق خوردگی براساس تئوری احتمالات ارایه گردیده است.