سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید محمدزاده – استادیار دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
صدیف احدی – کارشناس ارشد خط و سازه های ریلی

چکیده:

پابندها درطولعمر بهره برداری تحت اثر بارهای سیکلی ناشی از عبور بارترافیکی قرارمیگیرند تحت اثر این نوع بارگذاریمستعد بروز پدیده خستگی هستند با ت وجه به اهمیت آن در حفظ ایمنی و پایداری خط بررسی رفتار خستگی از اهمیت بالایی برخوردار است طبیعت تصادفی بارهای وارده و خواص خستگی فلز بررسی این پدیده را به روش های معین امکان پذیرنیست و باید از روشهای مبتنی بر تئوری قابلت اعتماد استفاده نمود به همین منظور مدل اجزا محدود خط آهن تحت اثربارهای ترافیکی تصادفی شبیه سازی شده و تحلیل دینامیکی شد در ادامه مدل اجزا محدود پابند و سلو تیپSKL14 تحت اثر تاریخچه زمانی تغییر مکانهای بدستآمده از تحلیل دینامیکی تحلیل و دامنه تنش معادل به ازای عبورهربار تصادفی قطار بدستآمد. بادرنظرگرفتن متغیرهای تصادفی مقاومت و بارگذاری تحلیلقابلیت اعتماد با استفاده از روش مکانیک شکست انجام شد برای تعیین ضریب قابلیت اعتماد از روش FORM استفاده شد با انجام نتایج تحلیل حساسیت مشخص شد که متغیر تصادفی دامنه تنش معادل بیشترین تاثیر را برروی مقدار ضریب قابلیت اعتماد داراست.