سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فتانه مرشد سلوک – دانشجوی دکتری مهندسی دریا ، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رضا خدمتی – دانشیار، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد حسین وطن دوست خلیل آباد – دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی

چکیده:

در این مقاله قابلیت اطمینان خستگی اتصالات سکوی نفتی ثابت ۱۲ SPD محاسبه شده است. برای این منظور ابتدا به بررسی دینامیکی رفتار سازه در برابر موج در بازه های زمانی بلند بر اساس تئوری موج پیرسون مسکویچ و محاسبه تنش پرداخته و سپس توزیع آماری تنش محاسبه شده است. و پس از آن مقدار شاخص قابلیت اطمینان محاسبه شده است. مشخص شد که در بحث محاسبه قابلیت اطمینان انتخاب محل نقطه طراحی و زاویه موج از اهمیت زیادی برخوردار است.