سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی رحیمی – تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک
محمدرضا فراهانی – تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران، دانش

چکیده:

بررسی و تحلیل تأثیرات شرایط محیطی بر عملکرد سازه های هوافضایی به دلیل اثرات مخربی که میتواند قبل و بعد از پرتاب بر سازه داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است . در این مقاله ابتدادادههای مربوط به سرعت وزش باد در یک منطقه آب وه وایی در طول یک سال گردآوری شده و بهترین توزیع برازش شده به آنها تعیین می گردد. سپس به کمک روش انتقال پراکندگی ۱ و محاسباتاحتمالی، توزیع بار وارد بر استوانه مبنای ماهواره بر با هندسه معلوم به دست می آید. از س وی دیگر با در نظر گرفتن توزیع به دست آمده از نتایج تست های استحکامی ورقهای بکار رفته در استوانه ، تابع توزیع استحکام استوانه در برابر مد تسلیم استخراج میشود . پس از آن، برآوردی از قابلیت اطمینان سازه مورد بررسی به کمک سه روشFORM تئوری تداخل استحکام – بار و شبیه سازی مونت کارلو به دست میآید.