سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد نادری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان خوزستان

چکیده:

رشد، نمو و عملکرد گیاهان زراعی تحت تأثیر خصوصیات ژنتیکی گیاه و شرایط رشد آن است. دسترسی به نور، آب، دما، موادغذائی و پویائی گیاه در جذب دیاکسیدکربن و تبدیل آن به ماده خشک و توزیع آن به بخشهای مختلف گیاه مهمترین عوامل مؤثر بر فرآیندهای متابولیکی و فیزیولوژیکی گیاه میباشند. در سه دهه گذشته تغییرات اقلیمی ناشی از تجمع گازهای گلخانهای که خود باعث تغییراتی در پراکنش و مقدار نزولات جوی و دمای محیط شده، مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. مقدار گازهای گلخانهای از جمله دیاکسیدکربن به دلیل فعالیتهای مختلف انسانی در سه دهه گذشته با شتاب بیشتری نسبت به قرون گذشته افزایش نشان داده است. افزایش دیاکسیدکربن محیط رشد گیاه در هر دو شرایط کنترل شده و مزرعه باعث افزایش بیشتر سرعت رشد گیاه و به نسبت کمتری به کوتاه شدن دورههای نمو با توجه به خصوصیات ژنتیکی گیاهان شده و با افزایش دیاکسیدکربن سرعت تجمع ماده خشک در گیاهان سهکربنه در مقایسه با گیاهان چهارکربنه بیشتر بوده است. به موازات افزایش در سرعت تجمع ماده خشک به دلیل بالا رفتن دمای محیط در اثر افزایش دیاکسیدکربن و سایر گازهای گلخانهای، تنفس نگهداری نیز افزایش نشان داده است. تغییر در خصوصیات کیفی محصولات زراعی از جمله مقدار پروتئین نیز در اثر تغییر در پارامترهای اقلیمی قابل انتظار میباشد