سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فضل الله اسکندری – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
جلال قلیچ زاده – پروژه های نیروگاهی ایران مپنا
آزاده اسدی – کارشناس صنایع

چکیده:

دراین مقاله ابتدا روابطی جهت مدلسازی و طراحی برجهای تروهمچنین مبدلهای خنک شونده با هوا بیانگردیده سپس به بحث دوگانه سایزی سیستم خنککن اصلی از نوع مرطوب یک نیروگاه حرارتی موجود با توجه به شرایط اقلیمی منطقه مورد نظر پرداخته شده است بدینمنظور با استفاده از مبدلهای حرارتی خنک شونده با هوا درسازه برج تر دردو حالت ورودی هوای مشترک و مجزا و اعمال تغییرات لازم درسازه دوگانه سازی سیستم خنککن صورت پذیرفته است همچنین از برجهای خشک جریان اجباری بصورت سری با برج تر اصلی نیز به عنوان نمونه ای دیگر دراین تحلیل استفاده شده است. با توجه به عوامل محدود کننده طراحی همچون ابعاد فضای قرارگیری مبدلها دبی و هد قابل تمین توسط فن و دبی و سرعت آب طرح هایی پیشنهاد شده است مبنای عملکرد این برج حفظ فشار درکندانسور حفظ دمای آب خروجی از برج دوگانه بوده لذا نتایج بدست آمده براساس تثبیت فشاردرکندانسور میب اشد درپایان نتایج کاهش آب مصرفی و افزایش توان مصرفی فن های برج با توجه به عملکرد واحد درحالت بار کامل برای هر سه حالت سیستم خنک کننده نسبت به حالت عملکرد واحددرحالت استفاده از سیستم خنک کننده تر کنونی مقایسه شده است و براساس نتایج تحلیل اقتصادی انجام گرفته نمونه مناسب پیشنهاد گردیدها ست.