سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید دستی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشگاه علوم و تحقیق
یوسف ستارزاده قدیم – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

به منظور تحلیل فعالیت نئوتکتونیکی منطقه شبستر در راستای یال جنوبی کوههای میشو (تنها زمین ریخت کوهستانی منطقه)، با استفاده از بررسی های مورفوتکتونیکی و مورفومتری داده های حاصل از نقشه های توپوگرافی، تصاویر ماهواره ای (DEM) و نقشه های زمین شناسی، ناحیه مورد مطالعه به پنج حوضه تقسیم بندی گردید که اساس تفکیک و موقعیت حوضه ها به عواملی چون رود اصلی، شیب و توپوگرافی گستره تعیین و ترسیم شده است. با استفاده از نرم افزار Global Mapper و با تجزیه داده های رقومی محاسبات مورفومتری به طور دقیق و کامل به وسیله این نرم افزار انجام گرفت و نتایج حاصل تفسیر شد. با توجه به اندیس های مورفومتری محاسبه شده (منحنی های هیپسومتری، سینوسیتی پیشانی کوهستان، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره)، منطقه مورد مطالعه به طورکلی از نظر تکتونیکی فعال است، ولی با توجه به تقسیم بندی انجام شده، فعالیت نسبی در همه جا یکسان نیست. وجود آبراهه های گسلی (تاثیر زمین ساخت برایجاد شبکه آبراهه ها) و مخروط افکنه های جوان در راس مخروط افکنه های قدیمی، گواه بالا آمدگی شدید در امتداد گسل های جوان مجاور دشت است، و این نظر را تحکیم و تقویت می کند که رشته کوههای میشو به خاطر موقعیت خاص زمین ساختی که دارد (کمربند چین خورده گسلی، زاگرس در جنوب غرب و قفقاز در شمال ایران)، از لحاظ تکتونیکی فعال و در حال بالا آمدن است.