سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شکوفه فرهمند –
فردوس فروغی – گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

بخش مسکن درایران طی سالهای اخیر نوسانات بسیاری را پشت سر گذاشته است که این نوسانات در سطح استانها و شهرهای مختلف دارای ابعادی مختلف بودهاست این مقاله بر آن است تا با استفاده از داده ها ۳۰ استان کشور که مربوط به قیمت مسکن و برخی متغیرهای اثر گذار بر آن است و با بکارگیری تکنیک اقتصاد سنجی فضایی و روش رگرسیون وزنی جغرافیایی به بررسی و تحلیل تاثیر متفاوت برخی متغیرهای اقتصادی برقیمت مسکن در استان های مختلف کشور برای سال ۸۶ بپردازد نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اقتصاد سنجی فضایی و روش رگرسیون وزنی جغرافیایی نسبت به روش مرسوم اقتصاد سنجی دارای کاربرد مناسب تری است همچنین نتایج نشان میدهند که تغییرات فضایی در مورد دو متغیر هزینه یک متر بنای ساختمان درسال مورد مطالعه و تولید ناخالص داخلی همراه با درآمد نفتی معنادار می باشند و وابستگی فضایی بین قیمت مسکن در استان ها نیز تایید نمی شود.