سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن حیدری – استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه
میرنجف موسوی – استادیار دانشگاه ارومیه
علی باقری کشکولی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بستر ساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک اجتماع در گروحفظ و بقاء امنیت و احساس ناشی از آن است. مفهوم احساس امنیت شهروندان به عنوان عنصر کلیدی در دستیابی به اهدفپیش بینی شده از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله به بررسی و تحلیل فضایی رابطه احساس امنیت و توسعه شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی می پردازد. روش تحقیق پژوهش پیمایشی است که از روش های آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین، …) و استنباطی (تحلیل رگرسیون چند متغیره، واریانس یک طرفه، همبستگی پیرسون) جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد. رابطه بین احساس امنیت و جنسیت معنادار می باشد و همچنین نوع شغل افراد در میزان احساس امنیت آنها تاثیرگذار است که آزمون های آماری نیز این را اثبات می کند. همبستگی میان متغیرهای اصلی تحقیق، بین سه شاخص توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و احساس امنیت نیز رابطه معنی داری وجود دارد. مدل رگرسیونی احساس امنیت نشان دهنده این است که میزان واقعی تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای باقی مانده در مدل نهایی (توسعه) می باشد ۰/۳۹است. بنابراین در این مطالعه ۳۹ درصد از تغییرات متغیر احساس امنیت توسط عامل های توسعه تبیین می شود. در نتیجه بین احساس امنیت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین با برنامه ریزی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و همچنین تامین شرایط لازم برای برطرف کردن زمینه های ذهنی و عینی عدم احساس امنیت در شهرهای مرزی ربط، بازرگان و گردکشانه جهت تشویق و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد زیرساخت های لازم عمران و خدمات شهری و تقویت بنیان های اقتصادی شهرهای سرو، اشنویه و پلدشت می توان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به توسعه پایدار همراه با احساس امنیت دست یافت