سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جبار سلیم منش –
کامران نظری –
بهمن شفیعی –
زینب رستمی –

چکیده:

رشدجهانی توریسم یک ثروت اقتصادی و جهانی را به ارمغان آورده است یکی ازمنابعی که امروزه توجه برنامه ریزان درامرگردشگری را بیش ازپیش به خود جلب کرده روستاهاست جهان روستایی بطور کلی یک بخش بسیارارزشمند ازمیراث ماست و معماری بومی ویژه و منحصربفرد یک منطقه هویت سرزمین خود را به خوبی حمایت و منعکس می کند بنابراین با توجه به وضعیت مناطق روشتایی و لزوم توسعه آن بصورت پایدار توریسم روستایی میتواند گزینه ای مناسب برای توسعه روستاها باشد دراین پژوهش جامعه آماری اطلاعات کسب شده از۱۹دهستان شهرستان اصفهان می باشد که یک ماتریس با ۱۱ ستون شامل نماگرها و ۱۹سطر شامل دهستانهای مورد مطالعه می باشد بررسی نتایج حاصل ازتحلیل مولفه های مبنا نشان داد که شش عامل فاصله دهستان تا مرکز شهرستان نسبت پزشک به تعداد روستا فاصله هستان تا مرکز بخش نسبت تاسیسات ورزشی به تعداد روستا نسبت روستاهای برخوردار از بانک به تعداد روستا و نسبت روستاهای برخوردار ازآب اشامیدنی به تعدادروستاها حدود ۸۹/۸۶ درصد پراش تجمعی را تبیین کرده است.