سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا اعلمی نیا –
ملیحه قورچی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در شمال شرق ایران ، پهنه سبزوار- فرومد، سیستم گسلی با روند تقریبی شمال غرب- جنوب شرق موجب دگرریختیهای زمین شناسی گردیده است . با بررسی رابطه ریاضی بین ساختارهای گسلی و شکستگیهای منطقه فرومد تا سبزوار و ارتباط آن با رخدادهای کانی زایی کرومیت در منطقه مشخص شد که تمام منحنی های ترسیم شده دارای ویژگی فرکتالی با خاصیت توانی هستند . تحلیل فرکتالی به روش مربع شمار و ترسیم نمودار لگاریتمی- لگاریتمی فراوانی مربع های شبکه بر حسب عکس طول مربع بر روی طرح گسلهای تراست منطقه نشان می دهد که در بخش شرقی بعد فرکتالی ۰٫۸۷۷ و در بخش غربی ۰٫۹۴۵ می باشد. تفاوت مشاهده شده در این دو بعد فرکتالى اختلاف تراکم شکستگیها و گسل ها را بیان مى کند . افزایش بعد فرکتالی به سمت غرب نشانه گسترده بودن میدان تنش و افزایش کرنش است . مقادیر بدست آمده ابعاد فرکتالى براى گسل هاى نرمال و امتداد لغز بسیار نزدیک به هم است و این عدم تفاوت به این معنی است که سیستم گسلى مورد مطالعه فاقد خاصیت فرکتال چندگانه است. مقدار بعد فرکتالی برای اندیسهای معدنی در کل منطقه ۱٫۶۳۷ ، برای بافر ۵۰۰ متری اطراف آنها ۱٫۲۰۴ و برای بافر ۱۰۰۰ متری ۱٫۰۰۵ بدست آمد. این مسئله میتواند نشان دهنده آن باشد که ابعاد ۱۰۰۰ متری برای لنزهای کرومیت مناسب ترین فرضیه برای تعامل با گسلهای منطقه است.