سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سهیل خانی – کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، دانشکده مهندسی مکان
مهدی کریمی – استادیا ر دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، آنالیز ارتعاشات آزاد تیرهای ساندویچی غیر یکنواخت با مواد مدرج تابعی به عنوان هسته، موردبررسی قرار گرفته است. برای تحلیل، روش المان آزاد گالرکین و فرمول بندی گالرکین برای مسائل الاستیسیته دو بعدی مطرح شده است. روش پنالتی برای مدل سازی ارتباط بین سطوح و هسته تیر ساندویچی مورد استفاده قرار گرفته است. با ارائه یک مدل ریاضی، ارتعاشات تیرهای غیریکنواخت مورد بررسی قرار گرفته است. برای تست عملی بودن مدل، از تشابه مواد در سطوح و هسته استفاده شده است. برای نمایش صحت و دقت مدل ریاضی و روش عددی ارائه شده، نتایج بدست آمده برای تیرهای الاستیک یکنواخت و غیر یکنواخت با نتایج موجود در مراجع مقایسه شده است. سپس ده فرکانس طبیعی اول برای تیرهای ساندویچی غیریکنواخت دارای هسته الاستیک به روش المان آزاد گالرکین و همچنین توسط روش اجزای محدود بهکمک نرم افزارANSYSمحاسبه شده و مورد مقایسه قرار گرفته اند. مقایسه ها از تطابق خوب بین نتایج حکایت دارد.