سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام آزادی – استاد یار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محسن حسینی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود وزیری – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالین طوسی

چکیده:

ِاین مقاله نتا یج مطالعات ی را بر رو ی فرمان پذ یری ی ک س ی ستم یکپارچه خودرو ، که شامل اجزاء صلب و انعطاف پذ یر م ی باشد ، ارائه م ی دهد . هدف از این مقاله دست یابی به روشی جهت مدل ساز ی دینام یکی یک خودرو با بدنه انعطاف پذ یر م ی باشد . برا ی ای ن م نظور از دو مدل بدنه خودرو که یکی از آنها صلب و د یگر ی بدنه ای انعطاف پذ یر م یباشد ااستفاده شده است . بدنه انعطاف پذیر در نرم افزار المان محدود Nastranساخته شده و اطلاعات آن به نرم افزار دینام یکی Adams منتقل م یگردد . در نرم افزارAdams با انجام آنالیزهای استانداردی چونSingle lane changeرفتار دو مدل را با هم مقایسه و نتایج آن ارائه شده استنتایج اختلاف قابل توجه ی ما ب ین رفتار د ینامیکی دو مدل صلب و انعطاف
پذیر ، نشان می دهد .